Stypendia

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mają prawo do wszystkich rodzajów stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej za wyjątkiem stypendium socjalnego w wysokości zwiększonej  o dodatek mieszkaniowy, o które mogą ubiegać się tylko studenci studiów stacjonarnych.

Stypendia o które może ubiegać się student:

Świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej przyznawane są na rok akademicki i wypłacane są co miesiąc przez okres 10 miesięcy. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 30 września 2013 r. wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości o dodatek mieszkaniowy wynosi 800 zł.

  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Przyznawane jest ono na podstawie orzeczenia lekarskiego o stopniu niepełnosprawności.
Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W roku akademickim 2011/2012 wynosi: 150 zł, 230zł i 300 zł.

  • Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi na jego wniosek, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej np. Śmierć lub ciężka choroba członka rodziny studenta, klęska żywiołowa (pożar, powódź) itp. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy materialnej dla studenta.
Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane studentowi, który uzyskał w poprzednim roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz zaliczył wszystkie przedmioty wymagane programem studiów w terminie określonym przez jednostkę. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na wniosek studenta. Wynosi 300 zł.

Więcej informacji dotyczących poszczególnych stypendiów znajdziecie nie stronie Biura Straw Studenckich.

Stypendia są przydzielane przez Komisje Stypendialną, w której skład wchodzą:

 • dr Jana Planavova-Latanowicz (sekretarz)
 • Paulina Malczyk
 • Paulina Strąk
 • Ola Wróblewska
 • Violetta Wojciechowska-Danilczuk

Pytania do komisji stypendialnej CE należy kierować na adres: stypendia.ce@uw.edu.pl.
Możesz też zgłosić się osobiście dyżur: pokój 202 CE UW wtorki w godz. 13.50-15.00

Ubieganie się o stypendium

Wszystkie informacje szczegółowe znajdziesz w: