Prawa i obowiązki studenta

Prawa studenta w pigułce 
  • Czynne i bierne prawo wyborcze do głosowania w wyborach do organów Samorządu Studentów oraz przedstawicieli studentów w radach jednostek
  • Możliwość zwrócenia się do dyrektora we własnej sprawie
  • Ocena procesu dydaktycznego poprzez wypełnianie ankiet oceniających
  • Uczestnictwo w zajęciach (obowiązkowych i pozostałych; 240 żetonów na lektoraty, 120 żetonów na WF)
  • Ubieganie się o indywidualny plan studiów i program nauczania
  • Konsultacje podczas dyżurów nauczycieli akademickich
  • Pakiet socjalny (stypendia, akademiki, stołówka)
  • Korzystanie z biblioteki oraz zbiorów on-line
  • Prawo do wyboru dowolnego języka lektoratu
  • Możliwość wglądu do teczki akt osobowych
  • Uzyskanie urlopu dziekańskiego
  • 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej
  • 51% ulgi na przejazdy PKP
Obowiązki studenta, których jak widać jest mniej niż praw :)
  • Uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach przewidzianych planem studiów
  • Przystępowanie do egzaminów oraz zaliczanie przedmiotów zgodnie z terminem (w tym do egzaminu językowego na poziomie B2)
  • Zapisywanie się na zajęcia w wyznaczonych w harmonogramie terminach poprzez system USOS.
  • Terminowe wnoszenie opłat
  • Rzetelne prowadzenie indeksu, w razie jego posiadania ;)
  • Przestrzeganie przepisów obowiązujących na uczelni
  • Korzystanie z konta pocztowego na domenie uniwersyteckiej